top of page

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace zboží zakoupeného na e-shopu https://www.vitestin.cz/  (dále jen „internetový obchod“) provozovaného podnikatelem

NATURA IMUNECO, s.r.o.

IČO: 06331785

se sídlem Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26573 

e-mail: info@naturaimuneco.cz

telefon: + 420 389 500 001

webová stránka: https://www.vitestin.cz/ (dále je „internetový obchod“)

(dále jen „prodávající“)

 

 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ REKLAMACÍ:

NATURA IMUNECO, s.r.o.

Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

Tento reklamační řád se použije výlučně ve vztahu k fyzické osobě, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.

Jaké vady lze reklamovat?

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal 

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti a jiným ujednaným vlastnostem, 

 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a 

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k užití.

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá, 

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a 

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.

2. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. 

 

 

Jaká práva z vadného plnění má kupující?

1. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Vzhledem k povaze zboží, které prodávající nabízí na internetovém obchodu, může kupující požadovat primárně dodání nového zboží bez vady.

2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

 • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 

 • se vada projeví opakovaně, 

 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

 

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

 

 

 

Jak postupovat při reklamaci?

1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, a to pořízením fotografie vadného zboží. Rovněž kupující při reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Kupující pro uplatnění reklamace může využít reklamační formulář na internetovém obchodu.

2. Vadné zboží kupující není povinen zasílat prodávajícímu. Při kladném vyřízení reklamace prodávající zpravidla zašle kupujícímu nové zboží bez vady.

3. Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

6. Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace. 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 16.6.2023.

 

bottom of page